Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Stratejik Plan Planlama Danışmanlık Danışmanlığı Hazırlama Danışmanı

 stratejik planlama danismanlik stratejik plan hazırlama danışmanlık firması şirketi kurumu stratejik planlama eğitim firması şirketi stratejik plan nasıl hazırlanır

STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIK HİZMETİ 

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Bu çerçevede stratejik planlama 

Sonuçların planlanmasıdır Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır.

Değişimin planlanmasıdır. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler.
Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanması gerçekçidir,
Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder Kaliteli yönetimin aracıdır
Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.
Katılımcı bir yaklaşımdır.
Stratejik Plan sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Diğer yandan stratejik planlama:Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.Bir şablon değildir. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.Salt bir belge değildir. Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve harekete geçilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir.Sadece bütçeye dönük değildir. stratejik planlama sürecinde kaynak durumu dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:

NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.

“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek stratejik amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.

Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.

Stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Ayrıca kuruluş, ortak aklı devreye sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir yan ürünü olarak kurum içi iletişim ve motivasyon güçlenecektir. Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi için kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluşların ve kesimlerin görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez bir koşuludur. stratejik planlama ekibi, üst yönetimle iletişim içinde gerekli çalışmaları yürütecek ve raporlayacaktır. İhtiyaç halinde kuruluş dışından danışmanlık veya hizmet alınması mümkündür. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, durum analizinden başlayarak amaca uygun bir yapıda kurulması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir.

 

 STRATEJİK PLANLAMA  DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE AŞAĞIDAKİ EĞİTİMLERİ

S. NO

EĞİTİM ADI

SÜRE

1

 Üst yönetim için Farkındalık eğitimi

·         Stratejik Planın gerekçeleri

·         Üst yönetimin sorumlulukları

·         Üst yönetimin stratejik planı değerlendirme kriterlerini tanımlama

·         Stratejik plan / Risk ilişkisi

1 gün

2

 Stratejik Planlama Ekibine Farkındalık Eğitimi

·         Stratejik Planın gerekçeleri

·        Stratejik Planın hazırlama yaklaşımı

·         Stratejik Planın dokümantasyonu

·         Stratejik plan / Risk ilişkisi

2 gün

3

 Stratejik Planlama Ekibine Paydaş Analizi Eğitimi

1 gün

 

4

 Stratejik Planlama Ekibine SWOT Analizi eğitimi ve arama konferansı

2 gün

 

5

 Stratejik Planlama Ekibine PEST Analizi eğitimi ve beyin fırtınası

2 gün

6.2 Stratejik Planlama - Sistemin kurulmasına yönelik çalışma

(Çalışma Grubu :(  Stratejik Planlama Çalışma Ekibi  )

·          Kurumunstratejik planlama çalışmasına yönelik olarak; yukarıda belirtilen konularda eğitim çalışmasını gerçekleştirecek ve eğitim dokümanları hazırlanacaktır.

·          Kurumca hazırlanacak Durum Raporlarının analizi yapılacaktır.

·          Paydaş değerlendirmelerinin yapılması için anket hazırlanacak ve kurum tarafından tedarik edilen paydaş görüşlerini değerlendirerek, paydaş analizi çıkarılacaktır.

·          SWOT, PEST Analizi sonuçları değerlendirilecektir.

·          Kurumun bünyesinde gerçekleştirilecek olan Geleceğin Öngörülmesi, Stratejik Amaçların, İlke ve Politikaların, Strateji Hedeflerinin ve Uygulama Hedeflerinin belirlenmesi çalışmasına moderasyon desteği verilecektir.

·          Stratejik Plan dokümantasyonu için moderasyon desteği verilecektir.

·          İzleme-Ölçme-Değerlendirme Modeli oluşturulacaktır.

·          Kurumun 5 yılını kapsayan Stratejik Plan hazırlanacaktır.

S. No Yapılacaklar

1

Stratejik planın, performans yönetimi dokümantasyonun gözden geçirilmesi, düzenlenmesi ve onaya sunulması

2

Paydaş Analizi anket hazırlanması

3

Paydaş Analizi değerlendirilmesi ve raporlanması

4

Paydaş Analizi Raporlaması

5

SWOT Analiz Raporlaması

6

PEST Analiz Raporlaması

7

İzleme- ölçme-değerlendirme sistemi için taslak model  hazırlama

8

Kurumun 5 yılını  kapsayan Stratejik Plan hazırlama
 

 

Stratejik Planlama Online Eğitimini almak Ücretlerini fiyatını Öğrenmek için Lütfen Linki Tıklayınız

Aşağıdaki Videoda Stratejik Plan Nedir Nasıl Hazırlanır ile ilgili bilgileri izleyerek öğrenebilirsiniz.